Location: ul. Szewska 10, 50-122 Wrocław, Poland

Kościół św. Marii Magdaleny

'Kościół św. Marii Magdaleny i św. Apostoła Andrzeja od początku swego istnienia wyróżniał się w panoramie Wrocławia dzięki swej dwuwieżowej monumentalnej sylwetce. Jednak nie tylko walory architektoniczne decydowały o jego znaczeniu. Świątynia ta przez wieki służyła trzem wyznaniom: do 1523 roku katolikom, od 1523 do 1945 roku gminie ewangelickiej, a obecnie Kościołowi Polskokatolickiemu. W świadomości mieszkańców miasta  była przede wszystkim kolebką śląskiej reformacji, miejscem pochówku znamienitych obywateli, a także pomnikiem bogactw cechów rzemieślniczych mających tu swoje kaplice. Kościół był duchowym zapleczem wielkiego miasta i dzielił z nim swoje losy.'

----------

'St. Mary Magdalene's and St. Apostle Andrew's church from the very beginning of its existence stood out in the panorama of Wrocław thanks to its two-tower, monumental silhouette. However, not only architectural values determined its importance. For centuries, this temple served three denominations: until 1523 Catholics, from 1523 to 1945 the Evangelical community, and now the Polish Catholic Church. In the minds of the city's inhabitants, it was primarily the cradle of the Silesian Reformation, the burial place of eminent citizens, and a monument to the wealth of craft guilds having their chapels here. The Church was the spiritual backbone of a great city and shared its fate with it.'

Czasy pandemii dają ciekawe rozwiązania. Ofiarę na renowację kościoła składaliśmy za pomocą karty płatniczej. Prawie bezdotykowo :0)
----------
The times of the pandemic offer interesting solutions. We made a donation for the renovation of the church with a payment card. Almost contactless :0)3 comments: