One Chilly Morning

by on Tuesday, January 31, 2017
Rzeczna St and  the Parsęta River . ---------- Ulica Rzeczna  i  rzeka Parsęta . Linked to: Our World Tuesday Our Beautifu...
The mural commemorating the 40th Anniversary of The Polish Baltic Shipping Company.
'Mural shows a theme of  the city and the sea. A water gives energy to the city. It powers every ring that moves dynamically depending whether the sea is calm or rough. Everything works efficiently and with precision. The city is vibrant, surrounded by moored ferries, awaiting to sail away.' Author Mariusz Waras (M-CITY).
The mural was painted on the 22 May 2016
----------
Mural z okazji 40-lecia Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. - Polferries.
'Mural przedstawia motyw miasta oraz morza. Woda daje miastu energię. Napędza poszczególne pierścienie poruszające się dynamicznie w zależności od tego czy morze jest spokojne czy wzburzone. Wszystko działa sprawnie i precyzyjnie. Miasto tętni życiem w otoczeniu przycumowanych promów, które wypełniają się i czekają na odpłynięcie.' Autor Mariusz Waras (M-CITY).
Mural został namalowany 22 maja 2016 r.


Other murals are here:
Monday Mural No.1
Monday Mural No.2
Monday Mural No.3
Monday Mural No.4
Monday Mural No.5Linked to:

Monday Mural No.6

by on Monday, January 30, 2017
The mural commemorating the 40th Anniversary of The Polish Baltic Shipping Company. 'Mural shows a theme of  the city and the sea. A wa...
The 18th of March Square. The cathedral in the background.
----------
Park 18 Marca. Katedra we tle.
Linked to:

Winter Day

by on Sunday, January 29, 2017
The 18th of March Square. The cathedral in the background. ---------- Park 18 Marca. Katedra we tle. Linked to: InSPIREd Sunday #M...
Yesterday at the Municipal Library there was an author's meeting with dr (PhD) Hieronim Kroczyński, the author of  'Kołobrzeg Dawniej- Kolberg Damals' a bilingual book (in polish and german) about Kołobrzeg before the First World War.
Dr Kroczyński was a director of Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu for many years as well as a history teacher.
Wczoraj w Bibliotece Miejskiej odbyło się spotkanie autorskie z dr Hieronimem Kroczyńskim, autorem książki 'Kołobrzeg Dawniej, Kolberg Damals'. Dwujęzyczna publikacja (po polsku i po niemiecku) opisuje Kołobrzeg przed pierwszą wojną światową.
Dr Kroczyński przez wiele lat był dyrektorem Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a także naczycielem historii.


The book was published by Reda, which belongs to Mr Ratajczyk, also a photographer and a guide from Kołobrzeg.
Linked to:Meet the Author

by on Friday, January 27, 2017
Yesterday at the Municipal Library there was an author's meeting with dr (PhD) Hieronim Kroczyński, the author of  'Kołobrzeg Dawnie...
St. Antoni Bobola church in Gościno was built in 1865 in neoroman style. It's a roman catholic temple and was consecrated in 1945. It's located on a small hill in the southern part of the town.
----------
Kościół pw. św. Antoniego Boboli w Gościnie został zbudowany w 1865 w stylu neoromańskim. Jest to świątynia rzymsko-katolicka i została poświęcona w 1945r. Położona jest na małym wzgórzu w południowej części miasta.
The door richly decorated with bas-relief.
----------
Drzwi są bogato zdobione płaskorzeźbami.
One of the stained glass panels.
----------
Jeden z witraży.
Linked to: 

C for church

by on Wednesday, January 25, 2017
St. Antoni Bobola church in Gościno was built in 1865 in neoroman style. It's a roman catholic temple and was consecrated in 1945. It...

The monument commemorating 'The Marriage to the Sea' in winter scenery.
----------
Pomnik Zaślubin z Morzem w zimowej scenerii.
Linked to:

Marriage to the Sea

by on Tuesday, January 24, 2017
The monument commemorating 'The Marriage to the Sea' in winter scenery. ---------- Pomnik Zaślubin z Morzem w zimowej scene...
It's an old mural at Portowa St, but I like this octopus.
----------
To stary mural na ul.Portowej, ale ja lubię ośmiornicę.
Other murals are here:
Monday Mural No.6


Linked to:

Monday Mural No.5

by on Monday, January 23, 2017
It's an old mural at Portowa St, but I like this octopus. ---------- To stary mural na ul.Portowej, ale ja lubię ośmiornicę. Other...
A few shots of seagulls on a cloudy winter day. The Baltic Sea.
----------
Kilka zdjęć mew w pochmurny, zimowy dzień. Morze Bałtyckie.
Linked to:

Seagulls on a winter day

by on Sunday, January 22, 2017
A few shots of seagulls on a cloudy winter day. The Baltic Sea. ---------- Kilka zdjęć mew w pochmurny, zimowy dzień. Morze Bałtyckie. ...
Another foggy day. Wylotowa St.
----------
Kolejny mglisty dzień. Ulica Wylotowa.
Linked to:

Wylotowa St.

by on Saturday, January 21, 2017
Another foggy day. Wylotowa St. ---------- Kolejny mglisty dzień. Ulica Wylotowa. Linked to: Black And White Weekend Scenic Wee...
A few days ago I visited the Western Beach of Kolobrzeg. It's been heavily damaged by winter storms as you can see. Most of the beach sand has been taken by the sea.
----------
Parę dni temu odwiedziłam kołobrzeską Plażę Zachodnią. Została naprawdę poważnie uszkodzona przez zimowe sztormy. Sami zobaczcie. Większość piachu została zmyta do morza.
You don't usually see stones here. They're covered by a sand.
----------
Zwykle nie zobaczysz tu kamieni. Pokryte są piachem.

Linked to:

Western Beach

by on Thursday, January 19, 2017
A few days ago I visited the Western Beach of Kolobrzeg. It's been heavily damaged by winter storms as you can see. Most of the beach sa...
Yesterday I showed you pictures of a russian banya and an outdoor hot tub, which where used during the 5th World Festival of Walruses (V Światowy Festiwal Morsowania). And for today I found some old photos from 2015, when Walruses finished their cold swimming season. Let's move to a warmer month, May 2015, when the event took place.
Cold water swimmers met at the Kamienny Szaniec. Firstly they had to warm up on the beach to the rhythm of music followed by a quick photo session and then at 12 o'clock the walruses from Kolobrzeg and Bialogard went for a swim in the sea. Ok, ok, maybe it wasn't exactly swimming but rather dabbing. Anyway, so much cold water and fun.
----------
Wczoraj pokazałam Wam zdjęcia ruskiej bani i gorącej beczki, które były używane podczas V. Światowego Festiwalu Morsowania, a na dziś znalazłam  stare fotosy z 2015, kiedy to morsy kończyły sezon pływania w zimnym Bałtyku. Przenieśmy się do cieplejszego miesiąca, do maja 2015, kiedy to cała rzecz miała miejsce.
Morsy spotkały się koło Kamiennego Szańca, by tam najpierw rozgrzać się na plaży w rytm muzyki, po czym krótka sesja zdjęciowa i o godzinie 12 morsy z Kołobrzegu i Białogardu rozpoczęły pływanie w morzu. Ok, ok, może to nie było dokładnie pływanie, ale raczej pluskanie. Nieważne, dużo wody i zabawy.
For them it was just warm, because temperature of the Baltic Sea reached 11 Celsius degrees (51,8F).
----------
Dla nich pewnie było ciepło, gdyż temperatura Bałtyku osiągnęła 11 stopni.
Here: 'Baywatch' performed by 'Sopel' club.
----------
Tu: 'Baywatch' w wykonaniu klubu 'Sopel'.
There were also quite a few casual-turned-daredevils strollers, who encouraged by great atmosphere and the sun, decided to swim in the sea or at least dip a foot in freezing water.
----------
Nie brakowało też spacerujących śmiałków, którzy zachęceni przez wspaniałą atmosferę i słońce, także wskakiwali popływać albo przynajmniej zanurzali stopy w zimnej wodzie.
The attitudes and weather were all around fantastic with sauna, bonfire and music only adding to the experience and joy of the participants of the event.
----------
Humory i pogoda dopisywały. Po kąpieli była jeszcze sauna, ognisko, kiełbaski i muzyka.Linked to:


Walruses

by on Wednesday, January 18, 2017
Yesterday I showed you pictures of a russian banya  and an outdoor hot tub, which where used during the 5th World Festival of Walruses (V Św...
A week ago we had The 5th World Festival of Walruses (V Światowy Festiwal Morsowania) in Kolobrzeg. We call 'walruses' the cold water swimmers. Unfortunately I didn't take any pictures of the swimmers, but I have a few pictures of a Russian banya (sauna) and a hot barrel (tub).
During the day...
----------
Tydzień temu w weekend odbył się V Światowy Festiwal Morsowania w Kołobrzegu.. Niestety nie zrobiłam żadnych zdjęć kąpiącym się morsom, ale za to mam zdjęcia ruskiej bani i gorącej beczki.
W ciągu dnia...
and in the evening...
----------
i wieczorem...
Can you see the gentleman having a bath in the picture below? ;)
----------
Czy widzisz mężczyznę w gorącej beczce na poniższym zdjęciu? ;)
I really wanted to take pictures of cold water swimmers during the evening, but unfortunately I was too late :(
----------
Bardzo chciałam zrobić wieczorne zdjęcia morsom, ale niestety spóźniłam się na ich kąpiel :(


Linked to:

B for Russian Banya

by on Tuesday, January 17, 2017
A week ago we had The 5th World Festival of Walruses (V Światowy Festiwal Morsowania) in Kolobrzeg. We call 'walruses' the cold wate...
I like this mural very much. It reminds of Banksy's murals in London.  The 'Blue Sailing' is positioned on the wall of the Bolesław Chrobry secondary school No.1 in Kolobrzeg. It has been painted by an architect Dawid Celek from Wroclaw in 2015. He won a competition for marine mural organised by the City Hall surpassing 25competitors.
----------
Bardzo lubię ten mural, gdyż przypomina mi murale Banksy'ego w Londynie. 'Błękitny Żaglowiec' znajduje się na ścianie Gimnazjum Nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu. Został namalowany przez Dawida Celek, architekta z Wrocławia. Wygrał on konkurs na mural o tematyce morskiej organizowany przez Urząd Miasta wyprzedzając dwudziestu pięciu wspołzawodników.

Monday Mural No.4

by on Monday, January 16, 2017
I like this mural very much. It reminds of Banksy's murals in London.  The 'Blue Sailing' is positioned on the wall of the Boles...
Remember, when I told you about the the tavern - the place where you can eat, drink and listen to live music in the marina? Here are a few pictures where the tavern is quiet and actually closed, because it's winter :)

The historic name for today's tavern is Morast Redoubt and it was built in 1770-74 as a protection of the harbour. It had a very advantageous position - on the  headland of Solna Island and in fork of the river Parsęta and the Drzewny Canal. It's pentagonal and it has embrasures in the walls. It used to have a ditch filled with water, but since then it's been covered.
------------
Pamiętacie, kiedy Wam powiedziałam o tawernie w  marinie - miejscu , gdzie możecie zjeść, napić się i posłuchać muzyki na żywo? Oto kilka jej zdjęć w zimowej scenerii, choć jest teraz zamknięta.

Reduta Bagienna, bo taką historyczną nazwę posiada tawerna została wybudowana w latach 1770-1774 dla obrony portu. Miała bardzo dobra pozycję do tego celu - na cyplu Wyspy Solnej i w rozwidleniu rzeki Parsęty i Kanału Drzewnego. Ma kształt pięciokąta, a w ścianach znajdują się otwory strzelnicze. Kiedyś wokół reduty biegł rów z wodą, ale został on zasypany.

The gate weights over 600 kg. It was restored in 2013 and most of the elemets are original.
----------
Brama waży ponad 600 kg. Została odrestaurowana w 2013 i większość elementów jest oryginalna.

The stage, as you can see, is covered by folded benches. In the summer it will be filled by music.
----------
Scenę, jak widać, zastawiono ławkami, ale latem wypełni się ona muzyką.
 'ere you can be shackled should you wish to.
----------
Jesli tylko sobie życzysz możesz dać się zakuć w dyby.
In the summer the smokehouse will reopen for starved patrons.
------------
I znowu latem wędzarnia będzie pracować pełną parą, by wypełnić żołądki gości. 
Linked to:Morast

by on Sunday, January 15, 2017
Remember, when I told you about the the tavern  - the place where you can eat, drink and listen to live music in the marina ? Here are a few...
You know where it is, right?
----------
Wiecie, gdzie to jest, prawda?
Linked to:

Silhouttes

by on Friday, January 13, 2017
You know where it is, right? ---------- Wiecie, gdzie to jest, prawda? Linked to: Skywatch Friday Scenic Weekends Satur...
The water in the marina had frozen, so I took the opportunity to take a few pics.
----------
Woda w porcie jachtowym zamarzła, a zatem wykorzystałam sposobność i porobiłam zdjęcia.
Linked to:

Frozen

by on Thursday, January 12, 2017
The water in the marina had frozen, so I took the opportunity to take a few pics. ---------- Woda w porcie jachtowym zamarzła, a zatem wyk...