I don't know the name of this butterfly, sorry. Las Kołobrzeski (Forest of Kolobrzeg), September 2018.
----------
Nie znam nazwy tego motyla, przepraszam. Las Kołobrzeski, wrzesień 2018 roku.


A butterfly

by on Saturday, September 29, 2018
I don't know the name of this butterfly, sorry.  Las Kołobrzeski  (Forest of Kolobrzeg), September 2018. ---------- Nie znam nazwy teg...
...
Linked to:
I found this beautiful wild rose bush in Bagicz.
----------
Znalazłam ten piękny krzak dzikiej róży w Bagiczu.

Wild rose

by on Thursday, September 27, 2018
I found this beautiful wild rose bush in  Bagicz . ---------- Znalazłam ten piękny krzak dzikiej róży w  Bagiczu . Linked to: W...
Lavender stall at the 3rd Festival of Edible Flowers. July 2018.
----------
Lawendowe stoisko na III Festiwalu Kwiatów Jadalnych. Lipiec 2018 roku.
Linked to:
Image-In-Ing
ABC Wednesday
Wordless Wednesday
Pictorial Tuesday

L for Lavender Stall

by on Wednesday, September 26, 2018
Lavender stall at the 3rd Festival of Edible Flowers . July 2018. ---------- Lawendowe stoisko na  III Festiwalu Kwiatów Jadalnych . Lipie...
'Bolesław' - the oldest oak in Poland 'was around 800 hundred years old and was knocked down by windstorm on the night of May 31 to June 1, 2016 (...) The name of 'Bolesław'; was given 19th August 2000 to celebrate Polish king Bolesław Chrobry (who lived between around 967 - 1025) and his historical merit in the creation of the bishopric in Kolobrzeg.Trunk circumference an the height 1,3 m - 6,91 m; diameter of the crown - 20 m; height of the tree - 32 m. Location:  Municipality Ustronie Morskie, County Kolobrzeg (...)'
----------
'Bolesław' - najstarszy dąb w Polsce 'miał około 800 lat i został powalone przez wichurę w nocy z 31 maja na 1 czerwca w 2016 roku (...) Nazwa 'Bolesław' nadana została w dniu 19 csierpnia 2000 roku dla uczczenia króla polskiego Bolesława Chrobrego (ok. 967-1025) roku i jego historycznej zasługi w dziele utworzenia w roku 1000 Biskupstwa w Kołobrzegu. Obwód pnia na wys. 1,3 m- 6,91 m; średnica korony - 20 m; wysokość drzewa - 32 m. Położenie: Gmina Ustronie Morskie, Powiat Kołobrzeski (..,)'
Linked to:


In spite of awful wind, picnic 'Sport connects generations' was great. Also the 7th Gwieździsty Rajd Rowerowy (the 7th Starry Bike Rally) had its final here. The idea behind the rally is that cyclists start the race at the same time from different locations of Kolobrzeg county in order to meet in one place at a recreational picnic.
----------
Wbrew okropnemu wiatrowi, festyn 'Sport łączy pokolenia' był świetny. VII Gwieździsty Rajd Rowerowy miał swój finał tutaj. Ideą rajdu jest to, iż równolegle z każdej gminy powiatu kołobrzeskiego wyjeżdżają rowerzyści, aby wspólnie spotkać się w jednym miejscu na pikniku rekreacyjnym.

It's worth to eat something after an effort...
----------
Warto coś przekąsić po wysiłku...
More and more bikes...
----------
Coraz więcej rowerów...
Something for the youngest.
----------
Coś dla najmłodszych.
Dancers from 'Amber' Sport Dance Club.
----------
Tancerze  zKlubu Tańca sportowego 'Amber'.
Linked to:
Sport connects generations

by on Monday, September 24, 2018
In spite of awful wind, picnic 'Sport connects generations' was great. Also the 7th Gwieździsty Rajd Rowerowy (the 7th Starry Bike R...
Night sightseeing of the cathedral took place last week and yesterday, as part of West Pomeranian Heritage Days. It was run by employees of the Museum of Polish the Arms.
----------
Nocne zwiedzanie katedry odbyło się w zeszłym tygodniu i wczoraj, w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Było prowadzone przez pracowników Muzeum Oręża Polskiego.

Presbytery.
--------
Prezbiterium.
Baptismal font from 1355.
----------
Chrzcielnica z 1355 roku.
 Frescs.
----------
Freski.
The cross towering above the presbetery.
----------
Krzyż górujący nad przebiterium.
The view from the tower.
--------
Widok z wieży.
A hanging candle holder 'Korona Holkenow'(Holkens' Crown) from 1420.
----------
Wiszący świecznik 'Korona Holkenów' z 1420 roku.
Oak stalls from around 1340
----------
Dębowe stalle pochodzące z ok. 1340 roku.
One of the triptychs.
----------
Jeden z tryptyków.

Night sightseeing of the catedral

by on Sunday, September 23, 2018
Night sightseeing of   the cathedral   took place last week and yesterday, as part of West Pomeranian Heritage Days . It was run by employe...
The dog show at the Millenium Sports Hall.
----------
Wystawa psów przy hali Millenium.
Linked to:

Saturday's Critters

by on Saturday, September 22, 2018
The dog show  at the Millenium Sports Hall. ---------- Wystawa psów  przy hali Millenium. Linked to: Saturday Snapshot j...
Lavender in b&w. Dobrzyca, July 2018.
Linked to:

B&W_20180921

by on Friday, September 21, 2018
Lavender in b&w. Dobrzyca, July 2018. Linked to: Black And White Weekend
Some of the twenty different species of lavender, which bloomed for the III Festival of Edible Flowers. July 2018.
----------
Niektóre z dwudziestu różnych odmian lawendy, które zakwitły na Trzecim Festiwalu Kwiatów Jadalnych. Lipiec 2018 r.
Linked to:

Lavender

by on Friday, September 21, 2018
Some of the twenty different species of lavender, which bloomed for  the III Festival of Edible Flowers . July 2018. ---------- Niektóre z...