Location: Plac Katedralny 18, Wrocław, Poland

Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu

'Archikatedra św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu jest rzymskokatolickim gotyckim kościołem parafialnym, a także głównym kościołem biskupów wrocławskich. Zlokalizowana jest na wrocławskim Ostrowie Tumskim przy Placu Katedralnym.
Obecna, czwarta katedra pochodzi zasadniczo z okresu gotyku, z XIII–XIV w. Poprzedzały ją jednak 3 inne kościoły znajdujące się w tym samym miejscu. Obecny kształt jest efektem barokowych uzupełnień oraz współczesnych restauracji po zniszczeniach wojennych. Uchodzi za pierwszą w pełni gotycką świątynię na ziemiach polskich.' Źródło: 
----------
The Cathedral of St. John the Baptist in Wrocław is a Roman Catholic Gothic parish church, as well as the main church of Wrocław bishops. It is located in Wrocław's Ostrów Tumski, at the Cathedral Square.
The present, the fourth cathedral comes basically from the Gothic period, from the thirteenth to the fourteenth centuries. However, it was preceded by three other churches located in the same place. The current shape is the result of baroque additions and contemporary restoration after the war. It is considered to be the first fully gothic temple in Poland.


5 comments: