St Martin's church. Portowa St, Kolobrzeg.
----------
Kościół św.Marcina, ul. Portowa, Kołobrzeg.
Linked to:

Sunday...

by on Sunday, April 30, 2017
St Martin's  church. Portowa St, Kolobrzeg. ---------- Kościół św.Marcina , ul. Portowa, Kołobrzeg. Linked to: InSPIREd Sunday...

Doves

by on Saturday, April 29, 2017
Doves in the 18th March Park . ---------- Gołębie w Parku 18 Marca . Linked to: Saturday Critters Saturday Snapshot Shado...
Door to the Little Church. Katedralna St, Kolobrzeg.
----------
Drzwi do Małego Kościółka. Ulica Katedralna, Kołobrzeg.
Linked to:

Door

by on Friday, April 28, 2017
Door to the Little Church . Katedralna St, Kolobrzeg. ---------- Drzwi do Małego Kościółka . Ulica Katedralna, Kołobrzeg. Linked to: ...
The Solna Marina, Kolobrzeg.
---------
Marina Solna, Kołobrzeg.

Skywatch Friday

by on Friday, April 28, 2017
The Solna Marina, Kolobrzeg. --------- Marina Solna, Kołobrzeg. Linked to: Skywatch Friday Friday Photo Journal
Cruise ship 'Santa Maria' waiting for willing to take a trip.
----------
Statek wycieczkowy 'Santa Maria' czekający na chętnych na rejs.
Linked to:

Santa Maria

by on Thursday, April 27, 2017
Cruise ship 'Santa Maria' waiting for willing to take a trip. ---------- Statek wycieczkowy 'Santa Maria' czekający na chę...
Early spring didn't bring many sunny days to my city. She treated us with fog, rain and wind. It's one of those days depicted here, in Dąbrowski Park.
-----------
Wczesna wiosna nie przyniosła do mojego miasta wielu słonecznych dni. Przywitała nas mgłą, deszczem i wiatrem. To jeden z takich dni, w Parku Dąbrowkiego.

P for Park

by on Wednesday, April 26, 2017
Early spring didn't bring many sunny days to my city. She treated us with fog, rain and wind. It's one of those days depicted here, ...
So far, spring hasn't been kind. So, I don't care any more - I'm waiting for summer instead! June 2016. 18th March Park, Kolobrzeg.
----------
Do tej pory wiosna nie była zbyt łaskawa. Nie dbam już o to. Czekam na lato! Czerwiec 2016 r. Park 18 Marca, Kołobrzeg.
Linked to:

Awaiting summer

by on Tuesday, April 25, 2017
So far, spring hasn't been kind. So, I don't care any more - I'm waiting for summer instead! June 2016. 18th March Park, Kolobrz...
A few shots of ocean-going captain Konstanty Maciejewicz Primary School. I took them in March.
The school was established in 1976. In 1987 it was given the name of ocean-going captain Konstanty Maciejewicz. In 2003 the school received certificates of 'School with Class' and in 2011 'School with Passion'.
----------
Kilka ujęć Szkoły Podstawowej im. kpt. żw. Konstantego Maciejewicza. Fotografie są z marca.
Szkoła została ustanowiona w 1976 r. W 1987 r. nadano jej imię kapitana żeglugi wielkiej Konstantego Maciejewicza. W 2003 r. otrzymała certyfikat 'Szkoła z Klasą', a w 2011 r. 'Szkoła z Pasją'.

Monday at School

by on Monday, April 24, 2017
A few shots of ocean-going captain Konstanty Maciejewicz Primary School. I took them in March. The school was established in 1976. In 1987 ...
Sometimes the wind is bad, sometimes it's all fun. It was the perfect weather for kitesurfers yesterday.
----------
Czasem wiatr jest niedobry, czasami jest zabawą. Wczoraj był wymarzony dzień dla kitesurferów.
Linked to:

Kitesurfers

by on Sunday, April 23, 2017
Sometimes the wind  is bad, sometimes it's all fun. It was the perfect weather for kitesurfers yesterday. ---------- Czasem wiatr  jes...
The building complex of the former monastery of the Evangelical Deaconess.
"According to multiple German sources, the church was built in this place at the end of 13th century. From the middle of the 15th century the church housed Benedictine nuns, which is why it was called monastery . In 1630, all the buildings of the city were destroyed during a fire. The church was rebuilt by the Duke Ernest Boguslaw von Croy in 1649. Since the moment Kolobrzeg received the status of fortress in 1653, it became a Protestant garrison church. The current structure id from 1832, when it was rebuilt in neo-Gothic style after the destruction caused by the siege of Kolobrzeg by the Russian first, and then the French, Other buildings were erected at the end of the 19th century, including a monastery for Protestant girls. In 1945, the church was dedicated to St. Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary and incorporated into the parish of the Roman Catholic Church of St. Martin." Board next to the church.
----------
Zespół budynków dawnego ewangelickiego klasztoru Diakonis.
"Według niektórych źródeł niemieckich kościół wybudowano w tym miejscu pod koniec XIII w. Od połowy XV w. przy kościele mieścił się klasztor benedyktynek, dlatego zwany był klasztornym. W 1630 r. wszystkie budynki spłonęły podczas pożaru miasta. Kościół odbudowano ze środków księcia Ernesta Bogusława von Croy w 1649 r. Od momentu nadania Kołobrzegowi statusu twierdzy w 1653 r., pełnił fiunkcję ewangelickiego kościoła garnizonowego. Obecna bryła pochodzi z 1832 r. , kiedy to odbudowano go w stylu neogotyckim po zniszczeniach wojennych, powstałych w czasie oblężeń najpierw przez Rosjan, a następnie Francuzów. Pozostałe budynki powstały na końcu XIX w. Mieścił się w nich klasztor protestancki dla panien. W 1945 r. kościół poświęcono pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny i włączono do parafii rzymsko-katolickiej pw. Św. Marcina." Tablica informacyjna obok kościoła.
We call it the Little Church, as it is situated nearby the cathedral.
----------
Nazywamy go Małym Kościółkiem, gdyż usytuowany jest w pobliżu katedry.

Indoor pictures I took from behind the glass, because the church was closed.Only narthex was open for visitors at this time of the day. 
----------
Zdjęcia wnętrza kościoła zrobiłam zza szyby, gdyż kościół był zamknięty. Tylko kruchta została otwarta dla odwiedzających o tej porze dnia.

 Linked to:

Little Church

by on Saturday, April 22, 2017
The building complex of the former monastery of the Evangelical Deaconess. "According to multiple German sources, the church was built...
Bridge over the Drzewny Canal.
----------
Most na Kanale Drzewnym.
Linked to:

Bridge B&W

by on Friday, April 21, 2017
Bridge over the Drzewny Canal. ---------- Most na Kanale Drzewnym. Linked to: Black And White Weekend
We expierenced strong winds last year during autumn and winter. You can see bent over evergreens  nearby the pier. Kolobrzeg, November 2016.
----------
Doświadczyliśmy silnych wiatrów zeszłego roku w czasie jesieni i zimy. Na zdjęciu widać pochylone choinki przy molo. Kołobrzeg, listopad 2016 r.

Windy

by on Friday, April 21, 2017
We expierenced strong winds  last year during autumn and winter . You can see bent over evergreens  nearby the pier . Kolobrzeg, November 2...
Looking for shade during the hot summer of 2015.  Light breeze from the River Parseta gave a little bit of relief.
----------
Szukając cienia w czasie gorącego lata 2015 r, Lekka bryza od rzeki Parsęty dała odrobinę ulgi.
Linked to:

In the Shadow

by on Thursday, April 20, 2017
Looking for shade during the hot summer of 2015.  Light breeze from the River Parseta gave a little bit of relief. ---------- Szukając cie...
We have a new Outdoor Exhibition prepared by the Museum of Polish Arms: 'Searching for unknown burial places of communist terror victims in 1944-1956'.
In this years "(...) communist government instigated ruthless fight against anyone who refused to obey or was suspected of doing so. The scale of repression was enormous. It is estimated that in the period concerned about 250 thousand people were arrested. The death toll of the struggle with the repression apparatus reached 50 thousand, Military field courts adjudicated 6 thousand death penalties, of which nearly 3 thousand executions were performed. Over 20 thousand poeple died in prison. In majority of instances.the dead were buried in secret, in unmarked and often mass graves. Measures were taken tomake identification of bodies difficult (...)"
----------
Mamy nową ekspozycję zewnętrzną przygotowaną przez Muzeum Oręża Polskiego: 'Poszukiwania nieznanych miejsc pochówku ofiar terroru komunistycznego z lat 1944-1956'.
W tych latach "(...) władze komunistyczne podjęły bezpardonową walkę z każdym, kto nie chciał im się podporządkować lub był o to podejrzany. Skala represji jest porażająca. Szacuje się, że w tym okresie aresztowano ok. 250 tys. osób. W walkach z funkcjonariuszami aparatu represji mogło zginąć nawet 50 tys. osób. Wojskowe sądy rejonowe wydały ok. 6 tys. wyroków kar śmierci, z których blisko 3 tys. wykonano. Ponad 20 tys. osób zmarło w więzieniach. W większości ofiary te chowano potajemnie, w nieoznaczonych, często zbiorowych mogiłach, Podejmowano też działania mające utrudnić identyfikację ofiar (...)"
"(...) Late July and early August 2012, the Institute of National Remembrance with the Council for the Protection of Struggle and Martyrdom Sites exhumated remains of victims murdered by the communist regime in 1946-1956 and buried in quarter ' Ł' ('Łączka' or meadow) of the Military Cemetery at Powązkowska Street in Warsaw. (...) 'Łączka' is one of many locations where bodies of communist regime victims were buried in secret. Due to the range of repression the search covers entire area of the country(,,.)"
----------
"(...) Na przełomie lipca i sierpnia 2012 r. IPN wraz z Radą Ochrony Pamięci, Walk i Męczeństwa przeprowadził prace ekshumacyjne szczątków ofiar zamordowanych przez władze komunistyczne w latach 1944-1956, pochowanych na terenie tzw. kwatery 'Ł' Cmentarza Wojskowego przy ul. Powązkowskiej w Warszawie. 'Łączka' jest jednym z wielu miejsc, gdzie skrycie pogrzebano ciała ofiar reżimu komunistycznego. Ze względu na zasięg represji poszukiwania są prowadzone na terenie całego kraju (....)"
Genetics helped to identify victims...
"(...) Another step was to collect as much comparative material as possible from victims' families. For this purpose, on 28th September 2012, based on the agreement between the Pomeranian Medical University of Szczecin and the Institute of National Remembrance, the Polish Genetic Base of Totalitarianism Victims (PBGOT) was established (...)"
----------
Genetyka przyszła z pomocą w identyfikacji ofiar...
"(...) Kolejnym krokiem było zgromadzenie jak największej ilości materiału porównawczego od rodzin zamordowanych osób. W tym celu 28 września 2012 r. - na mocy porozumienia podpisanego przez Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie i Instytut Pamięci Narodowej - powstała Polska Baza Genetyczna Ofiar Totalitaryzmu (...)"
Linked to:

Victims

by on Wednesday, April 19, 2017
We have a new Outdoor Exhibition prepared by the Museum of Polish Arms: 'Searching for unknown burial places of communist terror victims...
A few pictures of the trophy cabinet of basketball club Kotwica Kolobrzeg. Millenium Sport Centre. July 2015.
Kotwica in Polish means an anchor.
----------
Kilka zdjęć gabloty klubu koszykarskiego Kotwica Kołobrzeg. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Millenium. Lipiec 2015 r.
Linked to:


Kotwica

by on Tuesday, April 18, 2017
A few pictures of the trophy cabinet of basketball club Kotwica Kolobrzeg. Millenium Sport Centre. July 2015. Kotwica in Polish means an an...
On Palm Sunday, an auction took place at the Kolobrzeg vicarage court. Some beautifully painted Easter Eggs (we call them Pisankas) were signed by important people including: the Polish President and the First Lady, Jerzy Dudek (a former Polish goalkeeper, winner of Champions League with Liverpool in 2005, representative of Polish football national team), actresses, singers and our priests, The highest bid was for a Pisanka signed by children from the church choir and rightfully so as all the money went towards their trip to Bieszczady.
----------
W Niedzielę Palmową w pobliżu katedralnej plebanii odbyła się aukcja. Pięknie pomalowane pisanki zostały podpisane przez ważne osobistości, m.in. przez Parę Prezydencką, Jerzego Dudka (były polski piłkarz, zdobywca Pucharu Ligi Mistrzów z drużyną Liverpoolu w 2005 r., reprezentant Polski w piłce nożnej), aktorki, piosenkarzy, naszych księży. Najwyższą ceną osiągnęła Pisanka podpisana przez dzieci ze scholi i to dla nich przeznaczone były pieniądze, a konkretnie na wycieczkę w Bieszczady.
Linked to:


Auction

by on Monday, April 17, 2017
On Palm Sunday, an auction took place at the Kolobrzeg vicarage court. Some beautifully painted Easter Eggs (we call them Pisankas) were si...